Ochrana osobních údajů a jejich zpracování


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Emtia s.r.o., IČ 13962621, se sídlem Šiškova 1231/15, Praha, 18200, CZ, zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Šiškova 1231/15, Praha, 18200, CZ

e-mail: info@emtia.eu

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1         Souhlas

2       „V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen nařízení „GDPR“) souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů poskytnutých správci.“

3         Jaké údaje budou zpracovány

3.1         Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

3.1.1         jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma

3.1.2         bydliště (ulice, město, PSČ, stát) nebo sídlo

3.1.3         e-mailová adresa

3.1.4         telefonní číslo

3.2         Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

4         K jakým účelům budou údaje shromážděny, uchovány a zpracovány.

4.1         Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

4.1.1         plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

4.1.2         splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

4.1.3         oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

4.1.4         Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

4.2         Účelem zpracování osobních údajů je

4.2.1         vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

4.2.2         plnění právních povinností vůči státu,

4.2.3         zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

5        Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

5.1        Správce uchovává osobní údaje 

5.1.1         po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

5.1.2         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

5.2        Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

6        Subdodavatelé správce

6.1         Příjemci osobních údajů jsou osoby:

6.1.1         podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, 

6.1.2         zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

6.1.3         zajišťující marketingové služby.

6.2         Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

7        Zpracovatelé osobních údajů

7.1        Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

7.2       Poskytovatelé přepravních služeb uvedení mezi nabídkou dopravy,

7.3       případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

8       Práva subjektu údajů

8.1       Za podmínek stanovených v GDPR máte:

8.1.1         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

8.1.2         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

8.1.3         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

8.1.4         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 

8.1.5         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

8.1.6         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

8.2        Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

9        Zabezpečení osobních údajů

9.1        Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

9.2        Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10      Závěrečná ustanovení

10.1       Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.2      S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.3       Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

10.4       Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

10.5       Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

10.6       Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

11      Účinnost

11.1       Tyto podmínky vstupují v účinnost dne 1. prosince 2021.